Tietosuojaseloste

Tämä tietosuojaseloste kertoo, mitä henkilötietoja ja muita tietoja keräämme ja miten käsittelemme näitä tietoja. Vuokralaatikot.fi on sitoutunut noudattamaan Suomen henkilötietolakia (523/1999) sekä EU:n yleistä tietosuoja-asetusta sekä muuta soveltuvaa lainsäädäntöä, joka liittyy käyttäjien yksityisyyteen, sekä käsittelemään henkilötietoja hyvän tiedonhallinta- ja tietojenkäsittelytavan mukaisesti.

”Henkilötiedolla” tarkoitetaan tietoa, josta yksittäinen henkilö voi olla tunnistettavissa. Henkilötietojen lisäksi keräämme myös ei-henkilökohtaisia tietoja, joilla tarkoitetaan vuokralaatikot.fi käyttöä koskevia tietoja, joista ei voi tunnistaa yksittäistä henkilöä.

Tämä tietosuojaseloste kertoo käyttäjälle:

  • Mikä on peruste, jolla henkilötietoja kerätään ja käsitellään?
  • Mitä tietoja keräämme palveluidemme käyttäjistä
  • Kuinka käytämme keräämiämme tietoja
  • Mitä oikeuksia käyttäjällä on koskien keräämiämme tietoja

Henkilörekisterin nimi

Vuokralaatikot.fi asiakasrekisteri. Rekisteriä ylläpitää Helsingin Muuttolaatikko

Mitä henkilötietoja keräämme ja mistä lähteistä ja keräämisen perusteet

Vuokralaatikot.fi kerää asiakkaiden (rekisteröity) henkilötietoja asiakassuhteen hoitoa varten mm. henkilön tunnistamista, laskuttamista, tiedottamista sekä yhteydenpitoa varten. Käsittelemme käyttäjiä koskevia tietoja myös automaattisesti.

Henkilötietojen kerääminen ja tallettaminen perustuu Helsingin muuttolaatikon ja rekisteröidyn asiakkaan asiakassuhteeseen. Helsingin muuttolaatikko kerää ja tallentaa vain asiakassuhteen hoitoon liittyviä tarpeellisia henkilötietoja. Rekisteriä pidetään ajan tasalla rekisteröityjen ilmoitusten pohjalta.

Henkilötietojen käsittely on ulkoistettu seuraavilta osin:

  1. Ulkoistettu puhelinpäivystys
  2. Laskujen perintä

Keräämme tietoja, jotka käyttäjä antaa käyttäessään palveluitamme. Helsingin muuttolaatikko tarjoaa palveluita seuraavalla verkkosivustolla: www.muuttotarjous.fi, www.muuttoja.fi, vuokralaatikot.fi

Tallennettavat tiedot ovat:
· Etu- ja sukunimi (henkilön yksilöimistä varten)
· Osoite (tarvittaessa laskutusta tai asiakkaan käyttämiä palveluita varten)
· Henkilötunnus (henkilön yksilöimistä, tunnistamista, mahdollista luottotietojen tarkastamista ja laskujen perintää varten) Henkilötunnus kerätään ja tallennetaan henkilötietolain 13 §:sta mukaisesti.
· Sähköpostiosoite (laskutusta varten, tiedottamista varten)
· Puhelinnumero (yhteydenpitoa ja palveluiden käyttämistä varten)

Asiakaspalveluun soitetut puhelut voidaan nauhoittaa ja muu sähköposti-, teksti- tai chat-viestit voidaan tallentaa. Tallenteiden avulla kehitetään asiakaspalvelutoimintaa, koulutetaan asiakaspalveluhenkilöstöä ja hoidetaan rekisterinpitäjän kyseistä palvelua koskevia asiakassuhteita.

Verkkopalveluiden käytöstä keräämme automaattisesti tietoja, (Google Analytics, Hotjar) verkkopalveluiden käytöstä sekä laitteiden teknisistä ominaisuuksista. Tällaisia tietoja ovat:
· IP-osoite (ja sijaintimaa)
· toimet ja niiden ajat
· käytetyn laitteen tiedot, käyttöjärjestelmän tyyppi sekä ohjelmistoversiot
· selaimen tyyppi ja kieliasetukset
· verkkopalveluihin ohjannut sivusto ja sivusto, johon verkkopalvelusta siirrytään, palvelin ja verkkotunnus

Kehitämme jatkuvasti verkkopalveluamme ja käytämme verkkopalvelumme yhteydessä kolmansien osapuolten tarjoamia analyysityökaluja ja mittausjärjestelmiä kerätäksemme ja hyödyntääksemme myös ei-henkilökohtaisia tietoja. Tällaisia ovat esimerkiksi Google Analytics, Google Adwords sekä Hotjar.

Tarpeen vaatiessa voimme kerätä ja/tai päivittää käyttäjää koskevia tietoja myös kolmansien osapuolten tarjoamista lähteistä, kuten viranomaisten julkisista rekistereistä tai yksityisistä rekisteripalveluista peräisin olevilla tiedoilla.

Tietojen luovuttaminen kolmansille

Henkilötietoja voidaan luovuttaa kolmannelle osapuolelle perusteltuja käyttötarkoituksia varten henkilötietolain säädännön mukaisesti. Tietoja voidaan luovuttaa tietojen päivittämiseen tai muihin vastaaviin selvityksiin yhteistyökumppaneillemme, markkinointitarkoituksiin sekä verkkopalvelun toteuttamiseen osallistuville tahoille, kuten sähköpostipalveluiden tarjoajille, luottokorttiyhtiöille, data-analyysi- ja yhtiötietojen tarjoamispalveluille. Kerättyjä tietoja voidaan luovuttaa myös tietojen analysointiin ja verkkomainontaan osallistuville tahoille.

Voimme luovuttaa käyttäjän tietoja myös toimivaltaisten viranomaisten tai muiden tahojen esittämien vaatimusten edellyttämällä, kulloinkin voimassaolevaan lainsäädäntöön perustuvalla tavalla, taikka palveluiden ehtojen noudattamisen valvomiseksi ja varmistamiseksi.

Tietoja voidaan luovuttaa mahdollisen yrityskaupan, fuusion, ulkoistuksen tai liiketoimintakaupan yhteydessä sekä konsernisuhteeseen tai muuhun taloudelliseen yhteenliittymään liittyen näiden osapuolille. Voimme luovuttaa rekisteröidyn tietoja myös muille kolmansille osapuolille, mikäli käyttäjä on antanut siihen suostumuksensa esimerkiksi kytkemällä verkkosivut kolmansien osapuolten palveluihin, kuten sosiaalisen median palveluihin tai muutoin.

Jos henkilötietoja siirretään Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, Helsingin muuttolaatikko toteuttaa asiakkaan puolesta asianmukaiset suojatoimet rekisteröityjen oikeuksien ja vapauksien varmistamiseksi ja turvaamiseksi sovellettavan tietosuojalainsäädännön vaatimusten mukaisesti.

Henkilötietojen suojaaminen

Henkilötietorekisteriämme suojaamme asianmukaisesti. Rekisteriä ylläpidetään asianmukaisesti suojatuilla palvelimella. Näihin suojauksiin kuuluu muun muassa salasanasuojaus, joka mahdollistaa tallennettuun tietoon pääsyn vain Helsingin muuttolaatikon työntekijöille sekä Helsingin muuttolaatikon sopimussuhteessa oleville palveluntarjoajille. Manuaalisen aineisto (vuokrasopimukset) säilytetään lukituissa tiloissa. Ulkopuolisten palveluntarjoajien osalta takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään henkilötietolain mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.

Rekisteröidyn oikeudet

Oikeus saada tietoa
·Jokaisella on oikeus tietää mitä tietoja hänestä on tallennettu Helsingin muuttolaatikon henkilötietorekisteriin. Jos rekisteröity pyytää jotakin omiin henkilötietoihin liittyvää tietoa selvitettäväksi on Helsingin muuttolaatikon viimeistään 1 kk kuluessa annettava tieto toimenpiteistä, joihin pyynnön johdosta on ryhdytty. Jos pyynnöstä kieltäydytään, sama kuukauden määräaika pätee. Tällöin rekisteröidylle annetaan tieto käytettävissä olevista oikeussuojakeinoista, kuten oikeudesta tehdä valitus valvontaviranomaisille.

Oikeus saada pääsy tietoon
· Oikeus saada kopio tiedoista maksutta
· Jos pyyntö esitetään sähköisessä muodossa, Helsingin muuttolaatikko antaa tiedot yleisesti käytetyssä sähköisessä muodossa

Oikeus tiedon oikaisemiseen
· Rekisteröidyllä on oikeus pyytää henkilötietojensa korjausta virheellisten tietojen osalta. Vastaus pyyntöön annetaan kuukauden sisällä pyynnön esittämisestä.

Oikeus tulla unohdetuksi
· Rekisteröidyllä on oikeus ”tulla unohdetuksi” eli hänen henkilötietonsa voidaan hävittää, jos tietoja ei enää tarvita käsittelyn tarkoitusta varten, rekisteröity peruu suostumuksensa käsittelyyn, vastustaa henkilötietojen käsittelyä eikä käsittelylle ole lainmukaista perustetta.

Oikeus rajoittaa käsittelyä
· Rekisteröidyllä on oikeus kieltää esimerkiksi suoramarkkinointi, vaikka hän olisi siihen aiemmin antanut luvan. Mikäli käyttäjä päättää olla vastaanottamatta suoramarkkinointiviestejä, voimme edelleen lähettää käyttäjälle asiakasviestintää, kuten sähköposteja koskien asiakkaan käyttämiä palveluita.

Oikeus tiedon siirrettävyyteen
· Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojensa siirtämistä toiseen rekisteriin.

Oikeus vastustaa käsittelyä
· Rekisteröidyllä on oikeus kieltää suoramarkkinointi

Automatisoituun päätöksentekoon ja profilointiin liittyvät oikeudet
· Rekisteröidyllä on oikeus kieltää profilointi. Profilointia käytetään markkinoinnissa ja yksittäisen henkilön tiedot säilytetään anonyymeina

Oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle
· Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle, jos kokee, että hänen henkilötietojaan on käsitelty tietosuoja-asetuksen vastaisesti. Ohjeet yhteydenottoon löytyvät tietosuojavaltuutetun toimistosta osoitteesta www.tietosuoja.fi

Tietojen säilyttäminen

Asiakkaiden henkilötietoja (poislukien henkilötunnus) säilytetään kuusi vuotta asiakassuhteen päättymisestä tai yksittäisen liiketoimen suorittamisesta. Tietoja säilytetään kirjanpito-, viestintä-, tai muusta pakottavasta lainsäädännöstä johtuen kyseisen lain mukaisesti.

Muutokset tietosuojaselosteeseen

Helsingin muuttolaatikko voi ajoittain muuttaa tätä tietosuojaselostetta. Kehotammekin säännöllisesti tarkistamaan tietosuojaselosteen muutosten havaitsemiseksi.

Rekisterinpitäjä

Rekisterinpitäjänä toimii Helsingin Muuttolaatikko (Y-tunnus: 0970208-4) ja käyttäjä voi milloin tahansa ottaa yhteyttä seuraavia yhteystietoja käyttäen:

Helsingin muuttolaatikko
Hämeentie 155, 00560 Helsinki
asiakaspalvelu@vuokralaatikot.fi
puh. 040 630 3493

Rekisteriasioita hoitava henkilö tai yhteyshenkilö

Aaro Karhu, tiedustelut: aaro.karhu@muuttolaatikko.fi

Rekisteritietojen tarkistuspyynnön voi lähettää osoitteeseen:

Hämeentie 155, 00560 Helsinki